موارد قطع موقت و ابطال انشعاب
شركت در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترك را موقتا قطع خواهند كرد :
در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب ، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد.در حالتيكه يك انشعاب چند مصرف كننده داشته باشد بايدكليه استفاده كنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد .
اگر مشترك در اجراي مفاد مقررات مندرج در آئين نامه ويا در تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شركت قصور كند .
اگر صورتحسابهاي برق مصرفي ويا ساير بدهيها در سررسيد مقرر پرداخت نشود .
در صورتي كه نيروي برق به مصرف غير مجاز برسد ويا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود .
در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد .
هرگاه حكمي از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد .
در مورد كليه مشتركين پمپهاي آب كشاورزي در صورتي كه سازمان آب منطقه اي در خواست قطع نمايد .
چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي خود و ساير هزينه هاي مربوطه ، به شركت بدهي داشته باشد شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد .
وارد جمع آوري و ابطال انشعاب برق
در هريك از چهار حالت زير شركت انشعاب برق مشترك را بطور دائم جمع آوري،اشتراك مربوطه را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود :
هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب نمايد .
هرگاه بدهي مشترك به %100 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برسد. عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد .
هرگاه يكسال از تاريخ برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت وضع خود را مشخص ننمايد
هرگاه مشترك انشعاب قطع شده را دوباره خودسرانه وصل نمايد ، انشعاب جمع آوري خواهد شد

برقراري مجدد انشعاب برق
براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلي كه سابقا انشعاب برق وجود داشته و به عللي موقتا جريان برق قطع گرديده است ، مشترك مي بايد بر اساس تعرفه هاي مصوب كليه بدهيهاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهاي برق و يا آبونمان در طول دوران قطع برق را به شركت پرداخت نمايد .
در مشتركيني كه به دليل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهاي خود مشمول قطع موقت انشعاب برق مي گردند ، شركت مي تواند برقراري مجدد انشعاب را منوط به تاييديه پيش پرداخت نمايد. ميزان پيش پرداخت حداكثر مي تواند معادل بهاي برق آخرين صورتحساب باشد.
در مواردي كه جريان برق مطابق آيين نامه قطع مي شود ، مشترك مجاز به دخالت در تاسيسات و وصل خودسرانه جريان برق نمي باشد و در صورت تخلف جريان برق قطع و برقراري مجدد آن موكول به سپردن تعهد كتبي بر تكرار نشدن خلاف و تسويه حساب كامل و پرداخت معادل 2 برابر هزينه وصل آن انشعاب برق خواهد بود .
اخطار
مالكيت كنتور و لوازم اندازه گيري منحصرا با برق منطقه اي است ، بنابراين هرگونه دستكاري و تصرف خودسرانه در آن موجب پيگرد قانوني گرديده و كليه خسارات از مشترك اخذ مي گردد
وفق قانون مجازات اسلامي هركس مبادرت به استفاده غير مجاز از برق نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
9304
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان است.
Powered by DorsaPortal